Deze moeder is erg blij met de koe die is geschonken door een weldoener uit Nederland

Geef een
KOE cadeau

en help een gezin met een
gehandicapt kindje
in Kyrgyzstan.

Kinderdagcentra

Maatschappelijk werkers, leiders van de gemeenschap, stafleden van overheidinstellingen en Nur Bala zijn zich bewust van de ernst van de lage levenstandaard van kinderen met een beperking en hun families. Kinderen met een beperking zijn de meest kwetsbare groep in elke samenleving en dit is nog ernstiger in een gebied dat gekenmerkt wordt door verschillende vormen van extreme armoede.

kinderdagcentrum in taldy bulak
In antwoord daarop rondde Every Child in 2005 een onderzoek af waarin duidelijk werd wat het doel van de komende jaren zou moeten zijn om de situatie voor kinderen met een beperking te verbeteren.

Every Child plande bijeenkomsten in de 4 pilotgebieden met ouders en lokale autoriteiten waarin de vraag aan de orde kwam wat de directe behoeftes waren en op welke manier iedereen kon bijdragen om de situatie te verbeteren.

De meeste ouders gaven aan behoefte te hebben aan openbare ‘community based’ Kinderdagcentra.
Nur Bala blijft die Kinderdagcentra die dat nodig hebben ondersteunen maar streeft naar zelfstandigheid van de centra. Een aantal centra draaien inmiddels zelfstandig zonder financiele steun van Nur Bala. Wel kunnen de leidsters mee doen aan een divers trainings- en scholings aanbod. Dit wordt ondersteund door ICCO Kyrgyzstan.

kinderdagcentrum in taldy bulak

De meeste ouders van kinderen met een beperking gaven aan dat het lastig was om werk te vinden. Ze kunnen het kind niet zelfstandig thuis laten en er zijn geen opvangmogelijkheden voor deze kinderen. De ouders stonden voor een dilemma.
Of wel ze plaatsen hun kind in een tehuis ofwel andere familieleden namen de taak op zich om behalve hun eigen familie ook de familie van het gehandicapte kind te onderhouden. In een streek waar de armoede extreem is, is dit een extra belasting voor de families.
Wanneer er Kinderdagcentra in de eigen omgeving worden opgericht worden niet alleen de kinderen op een professionele manier opgevangen en verzorgd in de eigen omgeving, maar biedt dit ouders ook de moeglijkheid om (betaald) werk te vinden in deze centra of om werkervaring op te doen.

Community based betekent dat er een initiatief vanuit de samenleveing is geweest en dat iedereen er op zijn of haar manier aan bij draagt. Dit kan financieel zijn, maar ook dmv het schenken van goederen of door vrijwillige tijdsinvestering.